O projektu I-KAP II

Projekt IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
Datum zahájení projektu: 01.01.2021
Datum ukončení projektu: 30.11.2023
Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?
Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?
Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner?
Cílem naší aktivity je vyvinout a ověřit v praxi program zaměřený na rozvoj kritického myšlení s využitím dialogického vyučování. Chceme vytvořit dostupnou metodickou příručku výchovy kritického myšlení v rámci výuky ZSV a OVZ, která bude využitelná při vzdělávání žáků středních škol, při zvyšování kompetencí současných učitelů středních škol i při přípravě budoucích pedagogů na Pedagogické fakultě.  Metodika bude doplněna pracovními listy pro žáky, které budou volně k dispozici v elektronické podobě. Metodika bude upravována na základě zkušeností a doporučení učitelů středních škol (gymnázia, střední odborné školy i odborná učiliště).

V úvodu projektu proběhne workshop pro učitele ZSV a OVZ středních škol a odborných učilišť v kraji na téma kritické myšlení a dialogické vyučování s praktickými ukázkami a výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe. Z vybraných šesti škol budou do projektu zapojeni pedagogové, kteří se budou přímo účastnit projektových aktivit, tvorby metodiky, pracovních listů a jejich ověřování ve výuce.
Výstupy projektu budou bezplatně k dispozici všem školám.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.